• Neler Yapıyoruz?

Mülteci Hukuku Eğitimi - Çevrim içi

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi 2004 yılından bu yana Barolarla iş birliği halinde mülteci hukuku eğitimleri düzenlemektedir. Eğitimle uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki yabancılara hukuki destek sunan avukatların kapasitelerinin arttırılması ve alanda çalışan meslektaşlarının deneyimlerini paylaşmaları hedeflenmektedir. Alanında uzman eğitimcilerle yapılacak eğitim bu alanda yeni çalışmaya başlayacak avukatlara ulaşmayı hedeflemektedir. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, gerçekleştirdiği eğitimlerle hukuki destek sunan avukatların bilgi ve deneyim kapasitelerini artırmanın aynı zamanda uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki yabancıların insan haklarının korunmasının önemli bir parçası olduğunu düşünmektedir.  

Kimler Başvurabilir: Avukatlar, Stajyer Avukatlar

2021 Yılı Eğitim Tarihleri: 

30 ve 31 Ekim 2021 (Cumartesi Pazar) - 13:00 - 18:00  Kontenjan Doldu

13 ve 14 Kasım 2021  (Cumartesi Pazar) - 13:00 - 18:00  Kontenjan Doldu

27 ve 28 Kasım 2021 (Cumartesi Pazar) - 13:00 - 18:00  Kontenjan Doldu

11 ve 12 Aralık 2021  (Cumartesi Pazar) - 13:00 - 18:00  Kontenjan Doldu

25 ve 26 Aralık 2021  (Cumartesi Pazar) - 13:00 - 18:00  Kontenjan Doldu

 

2022 Yılı Eğitim Tarihleri: 

26 ve 27 Şubat 2022 (Cumartesi Pazar) - 13:00 - 18:00  Kontenjan Doldu

5 ve 6 Mart 2022 (Cumartesi ve Pazar)  - 13:00 - 18:00  Kontenjan Doldu

19 ve 20 Mart 2022 (Cumartesi ve Pazar)  - 13:00 - 18:00  Kontenjan Doldu

(yeni eğitim tarihleri belirlendiğinde buradan ilan edilecektir.) 

 

PROGRAM:

Cumartesi 13:00 - 18:00 

13:00 - Giriş - Tanışma

13:15 - Mülteci Hukukunda Temel Kavramlar ve Koruma Çeşitleri

14:15 - Ara

14:30 - Koruma Statüsü Belirleme Prosedürleri, Menşe Ülke Bilgisi ve İtiraz Usulleri

16:00 - Ara

16:15 - Sınırdışı, Ülkeyi Terke Davet, İdari Gözetim ve İtiraz Usulleri

18:00 - Kapanış

 

Pazar 13:00 - 17:00 

13:00 - Giriş - Tanışma

13:15 - Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru Olanakları ve İçtihatları

15:00 - Ara

15:15 - Mülteci Hukukunda Avukatların Karşılaştığı Sorun Alanları ve Çözüm Önerileri

16:45 - Değerlendirme

17:00 - Kapanış

 

DERS İÇERİKLERİ, EĞİTİMCİLER VE KAYNAKLAR

Mülteci Hukukunda Temel Kavramlar ve Koruma Çeşitleri

Bu bölümde; Mülteci, Sığınmacı, Şartlı Mülteci, Başvuru Sahibi gibi temel kavramların ve hukuki terimlerin ulusal ve uluslararası mevzuattaki tanımlarına yer verilecektir. Ayrıca uluslararası koruma, geçici koruma, ikincil koruma gibi koruma çeşitlerinin kimleri kapsadığı ve ulusal/uluslararası kavramsal farklılıkları tartışılacaktır.

Eğitimci: Volkan Görendağ - Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesinde Mülteci Hakları Asistanlığı ve Mülteci Hakları Koordinatörülüğü görevlerinde bulundu. Üniversiteler, barolar ve sivil toplum örgütleri ile mülteci hakları alanında düzenlenen konferans, seminer ve toplantılarda  görev almaktadır. Halen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesinin Savunuculuk ve İnsan Hakları Eğitimi Programında görev yapmaktadır.

Kaynaklar: https://multecihukuku.net/, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Geçici Koruma Yönetmeliği, 1951 Cenevre Sözleşmesi

 

Koruma Statüsü Belirleme Prosedürleri, Menşe Ülke Bilgisi ve İtiraz Usulleri

Bu bölümde; ulusal mevzuatta tanımlanan koruma türlerine erişim, kayıt, mülakat, koruma başvurusunun reddi, idari itiraz gibi prosedür süreçleri ayrıntılı olarak tarif edilecek ve bu süreçlerde avukatların rolü üzerine bilgi verilecektir. Ayrıca, koruma statüsü belirleme ve geri gönderme yasağı değerlendirme süreçlerinde menşe ülke bilgisinin yeri, önemi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) ilgili içtihadı ekseninde sahip olması gereken kriterler üzerinde durulacaktır. Son olarak, koruma başvurusunun reddi halinde avukatların başvurabilecekleri itiraz ve yargı mekanizmaları tarif edilecek; yargılama açısından önem taşıyabilecek hususlara değinilecektir.

Eğitimci: Neva Övünç Öztürk - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı Üniversite’ye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans ve doktora derecesini almıştır. ‘Uluslararası Koruma Çerçevesinde Mültecinin Hukuki Statüsünün Belirlenmesi’ başlıklı doktora tez çalışması sırasında Öztürk, University of London Queen Mary’de Avrupa Komisyonu’nun Jean Monnet burslusu olarak araştırmalarda bulunmuştur. Göç ve sığınma hukukuna ilişkin konularda çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlarca yürütülen projelere katkı sağlamış bulunan Öztürk, birçok ulusal ve uluslararası platformda bildiriler sunmuş, eğitim vermiştir ve ağırlıklı olarak bu alanda akademik yayınları bulunmaktadır. Öztürk, halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kaynaklar     : https://multecihukuku.net/, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Geçici Koruma Yönetmeliği, 1951 Cenevre Sözleşmesi, örnek AİHM kararları, örnek ulusal mahkeme kararları örnekleri

 

Sınırdışı, Ülkeyi Terke Davet, İdari Gözetim ve İtiraz Usulleri

Bu bölümde; Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında İdari birimlerin verdiği İdari gözetim, Sınırdışı, Güvenlik Kodları, Giriş Yasağı, Terke Davet gibi kararların tanımları ve uygulamadaki örnekleri ile ilgili bilgi verilecektir. Bu kararların yürütmelerinin durdurulması, itiraz edilmesi veya iptalinin talep edilmesi amacıyla idari ve yargı süreçlerinin tarifi ve bu süreçlerin uygulama örneklerine yer verilecektir.  

Eğitimci: Abdulhalim Yılmaz - 1998'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun oldu. İstanbul Üniversitesinde Kamu Hukuku ve Bilgi Üniversitesinde İnsan Hakları Hukuku programlarında yüksek lisans yaptı. İstanbul Kültür Üniversitesinde "Kamu Hukuku"nda doktora eğitimine devam etti. Uzmanlık alanı olan insan hakları, göç ve mülteci hukukunda savunuculuk yanında, konferans, seminer ve toplantılara konuşmacı olarak katılmakta; TBB, Barolar, Belediyeler ve BMMYK gibi kurumlar ile Sivil Toplum Kuruluşlarının mülteci hukuku eğitimi çalışmalarında görev almaktadır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde insan hakları ve göç hukuku konusunda savunuculuk yapmaktadır. 

Kaynaklar: 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Geçici Koruma Yönetmeliği, 1951 Cenevre Sözleşmesi, İdare ve Sulh Ceza Mahkemeleri Karar Örnekleri

 

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru Olanakları ve İçtihatları

Bu bölümde; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) öne çıkan içtihatları ışığında geri göndermeme (non-refoulement) ilkesiyle ilgili hususlara değinilecektir. Bu kapsamda temel ağırlık özel ihtiyaç sahibi olarak nitelendirilen kişilere dair koruma mekanizmalarına verilecektir. Bu oturumda son olarak AYM’nin de bu konudaki güncel kararlarından örnekler verilecek ve AYM ile AİHM önündeki başvurularda riayet edilmesi gereken temel usul kuralları özet olarak ele alınacaktır.

Eğitimci: Veysel Eşsiz - İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Halen Mülteci Hakları Merkezi'nde görev yapmaktadır.

Kaynaklar: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2021/07/Universal-MigrationHRlaw-PG-no-6-Publications-PractitionersGuide-2021-eng.pdf, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, AİHM ve AYM Karar Örnekleri

 

Mülteci Hukukunda Avukatların Karşılaştığı Sorun Alanları ve Çözüm Önerileri

Bu bölümde; mülteci hukuku alanında avukatların mesleklerini yaparken uygulamada karşılaşabileceği sorunlar ve destek alabileceği mekanizmalar örnekleri ile anlatılacaktır. Müvekkile erişim, tercüman temini, vekaletname ve yetki belgesi düzenleme, yabancıların tutulduğu yerlere, geri gönderme merkezlerine ve havaalanı transit bölgelere giriş ve bu merkezlere ulaşım sorunu gibi yaşanabilecek sorunlar uygulama bilgisi ışığında katılımcılara sunulacaktır. Sorunlarla baş edebilmek için mevcut olanaklardan Baro Adli Yardım Servisleri, Baro Komisyonları, Türkiye Barolar Birliği olanakları, UNHCR ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği gibi destekleyici mekanizmalarla ilgili tartışmalar yürütülecektir.

Eğitimci: Gizem Öykü Başkaya - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İzmir Barosu komisyonlarında aktif görev yapmakta, mülteci ve çocuk hakları konusunda sivil toplum örgütlerinde gönüllü ve profesyonel olarak çalışmalar yürütmektedir. Farklı meslek grupları ile mülteci hakları konusunda düzenlenen eğitimlerde eğitimci olarak görev almaktadır.

Kaynaklar: 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Avukatlık Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Türkiye Barolar Birliği ve Noterler Birliği Yönetmelikleri.

 

KATILIM KOŞULLARI 

  • Eğitime Avukatlar ve Stajyer Avukatlar kabul edilecektir.
  • Eğitim zoom.us platformu üzerinden yapılacaktır.   
  • Zoom bağlantısı katılımcılara mail ve sms olarak gönderilecektir. 
  • Çevrimiçi sınıf, eğitim günü saat 12:45'ten itibaren açık olacaktır.  
  • Eğitime katılım için son saat 13:00'dır. Bu saatten sonra giriş yapan katılımcılar eğitime kabul edilmeyecektir.  
  • Eğitime açık isimle, açık kamera, tam katılım gösteren ve eğitim sonrası değerlendirme formlarını tam dolduran katılımcılara Uluslararası Af Örgütü Eğitim Katılım Belgesi verilecektir.
  • Eğitimle ilgili sorularınız ve bağlantı sorunları ile ilgili [email protected] veya 0541 760 07 54 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU FORMU